آزمون تنسایل tensile


#تست_کشش

📌تست کشش یا Tensile یکی از مهمترین تستهای خواص مکانیکی که روشی برای تعیین رفتار مواد به هنگام اعمال نیرو تحت کشش محوری است ،می باشد.  از نتایج حاصل از این آزمون برای تعیین محدوده ی الاستیک و پلاستیک، ازدیاد طول ، مدول الاستیک (یانگ)، استحکام کششی، نقطه تسلیم ، استحکام در نقطه تسلیم و دیگر ویژگی های کششی استفاده می شود.
📌در تست کشش پلاستیک ها دو نوع رفتار عمده مشاهده می شود یکی رفتار ترد  brittle و دیگری چقرمه (چکش خوار) ductile . نمودار تنش کرنش شامل چهار قسمت اصلی الاستیک ، تسلیم ، آرایش یافتگی ، شکست می باشد که برای موادی با رفتار شکست ترد فقط مراحل اول و آخر دیده می شود. سرعت و دمای انجام تست از مواردی می باشد که بر روی نوع شکست تاثیر می گذارد. ساختار ماده (نوع پلاستیک ) ، درجه کریستالیتی ، اتصالات عرضی ، میانگین وزن مولکولی ، توزیع وزن مولکولی ، پارامترهای تولیدی بر روی نتایج تست تنسایل موثر می باشد.

📌مدول الاستیک معیاری برای ارزیابی سفتی ماده است و فقط در ناحیه خطی منحنی تنش- کرنش مفهوم پیدا می کند.(در صورت عدم مشخص بودن ناحیه خطی، ASTM E111 روش های جایگزین برای تعیین مدول مواد را معرفی کرده است.مدول "سکانت" و مدول" مماسی" دو مدول جایگزین هستند)اگر نیرویی به ماده در ناحیه خطی منحنی تنش- کرنش وارد شودو سپس اعمال نیرو قطع شود، ماده به همان ابعادی که قبل از اعمال نیرو داشت ، بازمیگردد. برای قسمتی از منحنی که دیگر خطی نیست و از خط مستقیم منحرف می شود، دیگر قانون هوک جاری نیست و برخی تغییرات ابعادی ماندگار و غیرقابل بازگشت برای ماده رخ می دهد. از این نقطه به بعد در آزمون کشش ، با افزایش  تنش(نیرو)رفتار ماده "پلاستیک" خواهد بود:  به آن معنا که  اگر اعمال تنش بر روی ماده قطع شود، نمونه به ابعادی که قبل از اعمال نیرو داشت ، بازنمی گردد. محل گذر از ناحیه الاستیک به پلاستیک نقطه تسلیم می باشد برای برخی از مواد نقطه تسلیم به صورت مشخص بر روی منحنی تنش-کرنش مشاهده نمی شود. به همین دلیل از روش آفست برای تعیین استحکام تسلیم ماده استفاده می شود. این روش در استاندارد ASTM D638 (برای پلاستیک ها) تشریح شده است.

📌روش آزمون مواد و محصولات پلاستیک در استاندارد های ASTM D638  و ISO 527 آمده است . برای فیلم های پلاستیک استاندارد ASTM D882  در دسترس می باشد. برای لاستیک ولکانیزه شده (پخت شده) و ترمو پلاستیک الاستومر (TPE) در استانداردهای ASTM D412 و  ISO37استاندارد های مرجع هستند. آزمون ASTM D2343 روشی برای آزمون کششی الیاف شیشه را عرضه می نماید. برای چسب ها از استاندارد ASTM D897 و برای کشش فلزات ازاستاندارد ASTM E8 استفاده می شود.

📌نکات مهم برای خرید دستگاه کشش یا تنسایل:

تکنولوژی دستگاه و کشور سازنده
گارنتی و خدمات پس از فروش  
نوع کالیبراسیون ( چند نقطه ای )
میزان ظرفیت دستگاه
طراحی و نوع گریپ grip متناسب با نیاز و نوع مواد
نوع موتور و درایور دستگاه
فاصله عرضی بین دو ستون دستگاه ( اهمیت آن برای انجام تست ILD  و  خمش و ... )
سرعت دستگاه
میزان دقت اعمال و ثبت نیرو و جابجایی
قابلیت نصب  محفظه حرارتی – برودتی

📍قبل از خرید دستگاه حتما استاندارد مربوطه را مطالعه نمایید. در صورت نیاز به گرفتن تاییده از مشتری بابت صحت و میزان دقت اندازه گیری دستگاه دقت نمایید.

فیلم درکانال پلیما
@polymachannel

نظر خود را ارسال کنید