طبقه بندی پلیمرها

 

طبقه بندی پلیمرها بر اساس فرمول ساختاری

برای مشاهده خواص روی نام ماده کلیک کنید

C
C H2 polyethylene   
C H2 O polyoxymethylene
C2
C2 H3 Cl poly(vinyl chloride)
C2 H4 polyethylene
C2 H4 O poly(vinyl alcohol)
C2 F4 polytetrafluoroethylene
C3
C3 H3 N polyacrylonitrile
C3 H6 polypropylene
 C4
C4 H6 O2 poly(methyl acrylate)
C4 H6 O2 poly(vinyl acetate)
C4 H8 polyisobutylene
C5
C5 H8 natural rubber
C5 H8 O2 poly(ethyl acrylate)
C5 H8 O2 poly(methyl methacrylate)
C6
C6 H4 S poly(phenylene sulfide)
C6 H10 O2 poly(ethyl methacrylate)
C6 H10 O2 poly(isopropyl acrylate)
C6 H11 O N nylon-6
C6 H12 polymethylpentene
C7
C7 H12 O2 poly(butyl acrylate)
C7 H12 O2 poly(isopropyl methacrylate)
C7 H12 O2 poly(propyl methacrylate)
C8
C8 H8 polystyrene
C8 H8 O poly(phenylene oxide)
C8 H14 O2 poly(butyl methacrylate)
C8 H14 O2 poly(isobutyl methacrylate)
C10
C10 H8 O4 poly(ethylene isophthalate)
C10 H8 O4 poly(ethylene phthalate)
C10 H8 O4 poly(ethylene terephthalate)
C10 H10 O2 poly(phenyl methacrylate)
C10 H16 O2 poly(cyclohexyl methacrylate)
C10 H18 O2 poly(hexyl methacrylate)
C11
C11 H12 O2 poly(benzyl methacrylate)
C11 H21 O N nylon-11
C12
C12 H8 O3 S poly(ether sulfone)
C12 H12 O4 poly(butylene terephthalate)
C12 H22 O2 N2 nylon-6,6
C14
C14 H10 O4 poly(ethylene 2,6-naphthalenedicarboxylate)
C15
C15 H28 O2 N2 nylon-6,9
C16 
C16 H14 O3 polycarbonate
C16 H18 O4  poly(cyclohexanedimethylene terephthalate)
C16 H30 O2 N2  nylon-6,10
C18
C18 H34 O2 N2 nylon-6,12
C19
 C19 H12 O3 polyetheretherketone
C27
C27 H22 O4 S polysulfone
C37
C37 H24 O6 N2  polyetherimide

 

نظر خود را ارسال کنید