شرکت نوین الوان

توزیع کننده انواع رنگهای مستربچ وافزودنیهای پلیمری وانواع گرانول ومواد نو در پایه PE. PP PS
电话报价

تلفن 09133117486 - 09130317486 فکس 03135817055