فرایند تزریق پلاستیک

فرایند تزریق

در فرایند تزریق پلاستیک عوامل متعددی بر روی کیفیت نهایی قطعه تاثیر می گذارد.عوامل موثر را در چهار گروه می توان تقسیم کرد

1-  دستگاه تزریق

2-  قالب تزریق

3-  شرایط تزریق

4-  جنس ماده تزریق

پدیده اعوجاج ، انقباض ابعادی ، فرورفتگی سطحی ،خط جوش ، تله های هوایی از جمله مهمترین مواردی هستند که در کیفیت نهایی باید لحاظ شوند

توضیح شرایط تزریق :

1-دمای مذاب : دمای کم باعث عدم ذوب مواد و جریان نامناسب مواد در اکسترودر می شود و دمای بالا باعث افت خواص مواد خواهد شد

2- دمای قالب : برای پایین آوردن زمان سیکل تزریق تا حد امکان پایین در نظر گرفته می شود اما باید در نظر داشت که دمای بالای قالب باعث بهبود کیفیت قطعه تولیدی می شود.

3- سرعت چرخش مارپیچ : با افزایش سرعت چرخش مارپیچ می توان زمان سیکل تزریق را کاهش داد اما میزان بهینه دارد

4- فشار تزریق : همان فشار مذاب در جلوی مارپیچ است این فشار باعث حرکت مذاب در داخل کویته می شود و همچنین در اثر ایجاد مقاومت و تنش برشی داخلی ، فشار تزریق باعث مذاب کردن پلیمر می شود.

5- فشار قاز تراکم(فشار دوم تزریق) : که پس از تزریق کامل قطعه برای نگه داشتن مواد داخل داخل کویته و همچنین جبران کمبود مواد داخل قالب به کار می رود. این فشار یکی از مهمترین عوامل برطرف کننده انقباض و اعوجاج در قطعه می باشد.

نظر خود را ارسال کنید