2 years ago
#14 Quote
شرایط فرایندی بهینه برای HB0035 دمای بین 145 تا 175 درجه سانتیگراد می باشد. یعنی بهترین حالت برای فرایند مواد به صورت زیر است:
دمای ناحیه اول اکسترودر: ˚C 145
دمای ناحیه دوم اکسترودر: ˚C 155
دمای ناحیه سوم اکسترودر: ˚C 165
دمای دای: ˚C 175
دمای خنک کننده قالب: حداقل ممکن
در این حالت حداکثر خروجی, حداقل مصرف انرژی, حداقل وابستگی خواص به شرایط و حداقل تخریب حرارتی حاصل می شود. لازم به ذکر است که شرایط فرایندی بهینه به دستگاه و پارامتر های دستگاهی وابستگی بسیار زیادی دارد و باید با توجه به نوع و مدل دستگاه بطور جداگانه تعیین شود. اما در هر حال دماهای فوق برای بدست آوردن شرایط بهینه, نقطه شروع خوبی می باشد. مشاهده می شود که در شرایط فوق, دماهای اکسترودر به صورت خطی افزایش یافته اند. رعایت این نکته در تنظیم دماهای اکسترودر لازم است. زیرا هرچه دمای زیر قیف کمتر و دمای دای بیشتر باشد, میزان خروجی اکسترودر بیشتر می شود.
دور پیچ باید به گونه ای تنظیم شود که با توجه به زمان بسته بودن قالب, طول روده تولید شده از طول لازم برای قرتر گرفتن در قالب کمتر نباشد. به علاوه اگر طول روده خیلی زیاد باشد, علاوه بر هدر رفتن مواد, باعث ایجاد زائده های بزرگ در قطعه می شود. این زائده ها اگر در زمان بسته بودن قالب سرد نشوند و بصورت مذاب باقی بمانند, میتوانند با چسبیدن به قطعه ای دیگر باعث از بین رفتن برخی قطعات شوند
منبع : پلیمر سبز