جدول امتزاج پذیری پلیمرها(هم اکستروژن)

 

چسبها

غیره

پلی ونیل کلرید ها

استایرنی ها

اولفینها

 

ماده

 

 

 

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

خ

خ

خ

ض

ض

ض

ض

ض

ض

ض

ض

ض

ض

ض

ض

ض

خ

خ

خ

1

خ

خ

خ

ض

ض

ض

ض

ض

ض

ض

ض

ض

ض

ض

ض

ض

خ

خ

خ

2

خ

ض

خ

ض

ض

ض

ض

ض

ض

ض

ض

ض

ض

ض

ض

ض

خ

خ

خ

3

خ

؟

خ

ض

ض

ض

ک

ض

ض

ض

ض

خ

خ

خ

خ

خ

ض

ض

ض

4

خ

؟

خ

ض

ض

ض

ک

؟

ض

ض

ض

خ

خ

خ

خ

خ

ض

ض

ض

5

خ

؟

خ

ض

ض

ض

ک

؟

ض

ض

ض

خ

خ

خ

خ

خ

ض

ض

ض

6

خ

؟

خ

ض

ض

ض

ک

؟

ض

ض

ض

خ

خ

خ

خ

خ

ض

ض

ض

7

خ

؟

خ

ض

ض

خ

ک

؟

خ

خ

خ

خ

خ

خ

خ

خ

ض

ض

ض

8

خ

؟

خ

ض

ض

خ

ک

؟

خ

خ

خ

خ

ض

ض

ض

ض

ض

ض

ض

9

؟

؟

خ

ن

ض

خ

خ

ن

خ

خ

خ

خ

ض

ض

ض

ض

ض

ض

ض

10

؟

؟

خ

ن

ض

خ

خ

ن

خ

خ

خ

خ

ض

ض

ض

ض

ض

ض

ض

11

؟

؟

؟

؟

ض

خ

؟

خ

ن

ن

؟

؟

؟

؟

؟

ض

ض

ض

ض

12

ک

؟

؟

؟

ض

؟

خ

؟

خ

خ

ک

ک

ک

ک

ک

ک

ض

ض

ض

13

؟

؟

؟

؟

ض

خ

؟

خ

خ

خ

خ

خ

ض

ض

ض

ض

ض

ض

ض

14

ک

؟

ک

ض

خ

ض

ض

ض

ض

ض

ض

ض

ض

ض

ض

ض

ض

ض

ض

15

ض

خ

ض

خ

ض

؟

؟

؟

ن

ن

ض

ض

ض

ض

ض

ض

ض

ض

ض

16

؟

؟

خ

ض

ک

؟

؟

؟

خ

خ

خ

خ

خ

خ

خ

خ

خ

خ

خ

17

؟

خ

؟

خ

؟

؟

؟

؟

؟

؟

؟

؟

؟

؟

؟

؟

ض

خ

خ

18

خ

؟

؟

ض

ک

؟

ک

؟

؟

؟

خ

خ

خ

خ

خ

خ

خ

خ

خ

19

 

خ = خوب ، ک = کم ، ض= ضعیف ، ن= نامطلوب

 

 

1

پلی اتیلن سبک

8

اکریلونیتریل بوتادین استایرن دارای کمتر از 20% اکریلونیتریل

15

نیتریل ها

2

پلی اتیلن سنگین

9

اکریلونیتریل بوتادین استایرن

16

نایلون 6

3

پلی پروپیلن

10

پلی وینیل کلرید صلب

17

اتیلن وینیل استات

4

پلی استایرن با ضربه پذیری پایین

11

پلی وینیل کلرید نرم

18

آبونومرها

5

پلی استایرن با ضربه پذیری متوسط

12

پلی کربنات

19

استایرن بوتادین استایرن

6

پلی استایرن با ضربه پذیری بالا

13

پلی یورتان

 

 

7

پلی استایرن بلوری

14

آکریلیک

 

 

 

    برای دانلود پی دی اف جداول بالا کلیک کنید

 

نظر خود را ارسال کنید