استخدام مهندس پلیمر

2016年6月5日

کارشناس شیمی یا پلیمر

حداقل یک سال سابقه

درزمینه بازرسی قطعات خودرو

جهت کاردرغرب وشرق تهران


Iss.inspect97@gmail.com

写下您的评论