مشکلات عمده واحد های تولید مستربچ و مصرف کنندگان آن

♨️آمیزه ساری قسمت دوم :
مشکلات مستربچ
📌مشکلات عمده واحد های تولید مستربچ و  مصرف کنندگان آن :
♨️تولید کنندگان آمیزه :
1- پراکنش نامناسب حین تولید :
این مشکل بیشتر در شرکت هایی اتفاق می افتد که از اکسترودرهای تک ماردون استفاده می کنند و شرکت هایی که از اکسترودر های دو ماردون استفاده می کنند کمتر با این مشکل روبرو هستند.تغییر المان های پیچ در اکسترودرهای تک ماردون می تواند نتایج بهتری را داشته باشد. ایجاد دورنگی در رشته ساز می تواند از نتایج پراکنش نامناسب باشد.
2- گرفتگی فیلتر :
این مشکل عمدتا ناشی از کلوخه شدن پیگمنت ها در طی فرایند آمیزه سازی است و به دلیل اندازه بزرگتر ذرات از قطر فیلترهای اکسترودر اتفاق می افتد
3- سوختگی  یا تغییر رنگ:
این مشکل عمدتا به دلیل پایین بودن ثبات حرارتی پیگمنت های انتخابی که عمدتا ارزان قیمت هستند رخ می دهد . تغییر رنگ نیز به علت پایین بودن ثبات حرارتی و برهمکنش پیگمنت ها با اجزای دیگر رخ می دهد .
4- عدم تکرار پذیری رنگ در نوبت های رنگ :
 این مشکل عمدتا به عدم انتخاب ثابت مواد اولیه و یا عدم تکرار پذیری خواص مواد اولیه وایسته است
♨️مصرف کنندگان :
در واحد های تولیدی قطعات از مستربج ها رویت لکه های مشکی در قطعات تزریقی  احتمالا به علت وجود ناخالصی در پیگمنت ها می باشد. در صورت تغییر رنگ قطعه بعد از مدتی علت عدم ثبات نوری پیگمنت ها در برابر نور خورشید می باشد. در صورت رگه رگه شدن ، علت به دلیل عدم توزیع مناسب پیگمنت در پلیمر پایه رخ می دهد یکی از دلایل هم سازگار نبودن پلیمر پایه با پلیمر رقیق کننده است.پوسته پوسته شدن در سطح محصول نهایی ناسازگاری پلیمر و مستربچ می باشد

نظر خود را ارسال کنید